25 rokov Ebenezer

Prelom rokov 2016 a 2017 predstavuje 25-ty rok existencie spevokolu Eben Ezer. Formálne spevokol vznikol 21.10.1992 registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Začiatok formovania spevokolu je spojený s obdobím výstavby Zborového domu Cirkvi bratskej na Starej Turej. Výstavba zborového domu prebiehala svojpomocne v období rokov 1982-1984. Počas výstavby prichádza na brigádu skupina mladých ľudí, ktorí pre nepriaznivé počasie nemôžu pracovať na exteriéri (terénne úpravy svahu za modlitebňou), preto sa rozhodnú vyplniť čas, ktorý majú k dispozícii spevom. Tu niekde začína neformálne fungovať spoločenstvo – spevokol. Išlo o mladých ľudí z rôznych miest a oblastí vtedajšieho Československa. Po niekoľkých stretnutiach vzniká potreba tieto neformálne stretnutia, formálne ukotviť. Otázky, ktoré je potrebné riešiť sú spojené s obsahom, cieľom a víziou spevokolu, ale tiež aj s logistikou stretávania a zabezpečenia nevyhnutných služieb spojených s organizáciou speváckych sústredení. Preto padne rozhodnutie o rozdelení spoločenstva na dva samostatné spevokoly. Týmto rozhodnutím vzniká v Českej republike spevokol Effatha a na Slovensku Eben Ezer.

Eben Ezer od svojho počiatku združuje mladých ľudí predovšetkým z prostredia Cirkvi bratskej, ktorí prejavujú túžbu slúžiť Pánu Bohu spevom. Základné piliere spevokolu sú: láska k spevu, odhodlanie slúžiť iným ľuďom, znalosť základných Biblických právd, dôvera Bohu, ohlasovanie Božieho zámeru s ľudstvom cez obeť jeho syna Pána Ježiša Krista na kríži. Samotný názov Eben Ezer pochádza z Hebrejského jazyka a význam tohto slova znamená Kameň pomoci. Obsahovým významom prekladu slovného spojenia kameň pomoci je osobné vyjadrenie jednotlivých spevákov, ale aj spevokolu ako celku, ktoré hovorí o tom, že až potiaľto nám pomáhal Hospodin. S pohľadom späť do minulosti a hodnotením obdobia, ktoré je za nami nemôžeme inak, len byť vďační za to, že sme mohli cítiť Božiu blízkosť a jeho prítomnosť vo všetkom, čo sme so spevokolom zažili a s dôverou v Pána Boha vyznať, že bol naozaj po celý ten čas s nami.

Prvým dirigentom spevokolu bol súčasný kazateľ Cirkvi bratskej v Žiline Tibor Máhrik. Spevokol je občianskym združením, ktoré vzniká pri Cirkvi bratskej. O spevokole rozhoduje členská základňa na návrh výboru, ktorý riadi spevokol medzi jednotlivými funkčnými obdobiami. Prvý výbor spevokolu tvorili: Tibor Máhrik, Dušan Jaura, Daniel Poloha, Miriam Tomašovská a Zora Markušová. Pod vedením dirigenta Tibora Máhrika spevokol postupne rastie nielen počtom, ale aj kvalitou spevu a náročnosťou interpretovaných skladieb. Dirigenti, ktorí postupne preberajú zodpovednosť za smerovanie spevokolu v nasledujúcich obdobiach rozvíjajú dobre rozbehnutú prácu a spevokol je postupne schopný zaspievať aj náročnejšie ucelené hudobné diela, napríklad Requiem kv.626, Korunovačnú omšu W.A.Mozarta a mnohé ďalšie. Za obdobie svojej existencie spevokol umelecky viedli: Tibor Máhrik, Tadeusz Danel, Ivan Šiller, Milan Masiarik a Mária Volárová.

Spevokol okrem koncertov na pôde Cirkvi bratskej realizuje aktivity v oblasti výchovno-vzdelávacích projektov nielen na Slovensku, ale aj v Srbsku, Rumunsku a Nórsku. Vystupuje na rôznych národných a medzinárodných festivaloch, účinkuje v rámci kultúrnych programov kúpeľných miest a realizuje niekoľko zájazdov do zahraničia so zámerom podpory miestnych misijných aktivít s medzinárodným dosahom. Za obdobie svojej existencie vydal MC kazety Surexit Christus, Magnum Mystérium a Imanuel. Diskografiu reprezentujú CD nosiče Magnum Mystérium a multimediálne CD Imanuel. V súčasnosti diriguje a zároveň umelecky vedie spevokol Eben Ezer Mária Volárová. Pod jej vedením spevokol prežíva renesanciu vlastných síl a naberá nových spevákov z mladšej generácie. Ide prevažne o teenagerov a mladých ľudí do 25 rokov. Máme úprimnú radosť z toho, že si zborový spev nachádza priaznivcov aj v súčasnej generácii, ktorá je ovplyvnená do značnej miery popkultúrou a konzumným prístupom k životu.

Program vystúpenia

 • Eben-Ezer, Mária Volárová
 • Kyrie, Giovanni Pierluigi da Palestrin
 • Alleluia, William Boyce
 • Agnus Dei, Aleš Brezina
 • Oslavujte Pána, Pavol Krška
 • Alleluia, Douglas Brenchley
 
 • Ave verum, Francis Poulenc
 • Žalm 116, Peter Zagar
 • Ave verum
 
 • The Lord's Prayer, Albert Hay Malotte
 • No, Not One!, George C. Hugg
 • David‘s song, Jack Marshall
 • Praise Be to the Father, Don Wyrtzen
Inštrumentálna vložka